• Đăng nhập
Điều khoản quy định
Theo quy định của pháp luật, các tổ chức, cá nhân phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền thuộc về quyền tác giả, bao gồm:

- Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
- Quyền làm tác phẩm phái sinh;
- Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
- Quyền sao chép tác phẩm;
- Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
- Quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
- Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
- Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác.
- Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác.
- Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô